Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. DEFINITIES
De Webshop verbonden aan de website www.zencorner.be (hierna ‘de Webshop’) is een initiatief van:

ALL-ZEN BV
Prinsenbos 178
1502 Lembeek
België
Tel.: 0498/491700
E-mail: info@zencorner.be
KBO: BE0707.980.630

De hierna vermelde begrippen, dienen in de Algemene verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:
Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ALL-ZEN een contractuele relatie van welke aard dan ook, heeft of aangaat. De Klant verbindt er zich toe dat de Producten die hij/zij aankoopt op de Webshop niet louter bedoeld zijn om door te verkopen.
Consument: iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
Producten: Alle goederen die het voorwerp van een verkoopovereenkomst vormen.
Verkoopovereenkomst: Iedere overeenkomst waarbij ALL-ZEN zich ertoe verbindt de eigendom van de goederen over te dragen. De Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.
Deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen ALL-ZEN en de Klant. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene verkoopsvoorwaarden.
Uitdrukkelijke afwijkingen van deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze het resultaat zijn van een onderlinge overeenstemming tussen de Klant en ALL-ZEN en deze schriftelijk worden vastgelegd. De afwijking geldt slechts ter vervanging of aanvulling van de clausule waarop ze betrekking heeft. De overige clausules blijven onverkort van toepassing. Algemene voorwaarden van de Klant zelf zijn niet van toepassing.
ALL-ZEN behoudt zich het recht voor haar Algemene verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Dit heeft geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.
2. TOTSTANDKOMING VERKOOPOVEREENKOMST
Producten op de Webshop zijn voorzien van de nodige informatie betreffende de eigenschappen (kleur, materiaal, afmetingen) en foto’s ter illustratie, in zoverre de gehanteerde technische middelen dit toelaten. De Producten die ALL-ZEN aanbiedt, zijn handgemaakte, unieke stukken. Hierdoor kunnen bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product, zoals de kleur, het formaat, gewicht en andere, verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Webshop. ALL-ZEN verkeert dan ook niet in de mogelijkheid twee volledig identieke Producten te leveren.
Ieder aanbod via de Webshop is slechts een uitnodiging om een aankoop te verrichten, dit kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van ALL-ZEN ten aanzien van de Klant. Elk aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.
De Verkoopovereenkomst komt slechts tot stand wanneer de Klant een bestelbevestiging heeft ontvangen, deze wordt per e-mail verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Een offerte op naam heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij de offerte een andere termijn vermeld.
ALL-ZEN kan steeds specifieke voorwaarden van toepassing stellen op een bepaald aanbod (bijvoorbeeld i.v.m. de geldigheidsduur). Dergelijke specifieke voorwaarden worden uitdrukkelijk en voorafgaand aan de bestelling gecommuniceerd.
Voor een bestelling via de Webshop maakt de Klant gebruik van de online bestelmethode. Elke bestelling is bindend tegenover de Klant. ALL-ZEN zal na een bestelling, uiterlijk binnen de zeven kalenderdagen contact opnemen ter bevestiging, dit verloopt meestal via een e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Het ontvangen van deze bevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de Verkoopovereenkomst.
ALL-ZEN kan steeds beslissen om geen bevestiging te versturen of door middel van een uitdrukkelijke verklaring de bestelling te weigeren. Wanneer ALL-ZEN de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, zal ALL-ZEN de Klant hierover informeren en eventueel een vervangend Product voorstellen. Als ALL-ZEN de bestelling niet kan uitvoeren of de Klant gaat niet akkoord met het vervangend Product, is er geen sprake van een Verkoopovereenkomst. De Klant heeft uiteraard geen recht op een schadevergoeding.
Het Wetboek Economisch Recht bepaalt uitdrukkelijk dat een geldige Verkoopovereenkomst tussen partijen tot stand kan komen door middel van elektronische communicatievormen. De elektronische bestanden die in dit kader tot stand komen kunnen door ALL-ZEN als bewijs gebruikt worden. Het is niet essentieel voor de bewijswaarde dat deze elektronische bestanden een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening bevatten.

3. PRIJS
De prijzen ten aanzien van Consumenten zijn steeds uitgedrukt in euro en inclusief BTW. Voor niet-particuliere Klanten kan de prijs exclusief BTW zijn. De prijs is exclusief bijkomende kosten (cf. betaalmethoden, leveringswijzen), deze zijn dus niet inbegrepen in de individuele productprijs en worden afhankelijk van de verkozen optie door de Klant aan de prijs toegevoegd bij het afronden van de bestelling (digitale winkelwagen). De prijs gekoppeld aan de verschillende opties betreffende betaalmethoden en leveringswijzen, worden steeds uitdrukkelijk aan de Klant meegedeeld.
De Klant is de prijs verschuldigd, zoals weergegeven bij het afronden van de bestelling (digitale winkelwagen). Wanneer kennelijke of overduidelijke fouten zich in de prijsopgave voordoen, zoals bijvoorbeeld evidente onjuistheden, behoudt ALL-ZEN zich het recht voor om deze ook na de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst te corrigeren. De Klant dient een klacht omtrent de prijs van een Product binnen de zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de bestelbevestiging, duidelijk en schriftelijk te communiceren door een e-mail te versturen naar info@zencorner.be. Gelieve steeds uw bestelnummer hierbij te vermelden.
ALL-ZEN behoudt zich het recht voor om de prijzen op elke ogenblik te wijzigen, maar dit heeft geen invloed op reeds voltooide bestellingen. Een prijswijziging ten gevolge van gewijzigde BTW-tarieven zal wel aan de Klant worden aangerekend.
Speciale aanbiedingen zijn altijd slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4. BETALINGSVOORWAARDEN
Elke betaling wordt onmiddellijk en volledig afgehandeld op het moment dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst. 

ALL-ZEN accepteert volgende betalingsmethoden:
- Bancontact/Mister Cash
- Kredietkaart
- Bankoverschrijving

ALL-ZEN behoudt zich het recht voor om de betalingsmogelijkheden in de toekomst uit te breiden of te beperken. Zij neemt hiertoe steeds alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen.
Zolang de betaling niet voltooid is, zal ALL-ZEN niet overgaan tot levering, de Producten blijven eigendom van ALL-ZEN tot volledige betaling van alle uit de Verkoopovereenkomst verschuldigde bedragen.
Afhankelijk van de gekozen betaalwijze, zijn de algemene voorwaarden van de betrokken leverancier van de module van toepassing. ALL-ZEN is geen partij in de relatie tussen de Klant en de betrokken leverancier.
Klachten betreffende de betaling dienen ingediend te worden binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van de betaalbevestiging. Het indienen van een klacht heeft geen schorsing van de betaling tot gevolg.

5. LEVERING
Iedere bestelling wordt zo spoedig mogelijk behandeld, afhankelijk van de beschikbare voorraden. Wanneer een door de Klant besteld Product niet op voorraad is, zal ALL-ZEN de Klant hiervan binnen de vijftien (15) dagen per e-mail of telefonische op de hoogte brengen en aangeven binnen hoeveel tijd het Product geleverd kan worden. In ieder geval uiterlijk binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de bestelling.
Wanneer deze uiterste leveringstermijn echter niet haalbaar blijkt te zijn, zal ALL-ZEN de Klant om een aanvullende leveringstermijn verzoeken, gelet op de omstandigheden. Indien ALL-ZEN na deze aanvullende leveringstermijn niet levert, heeft de Klant het recht de Verkoopovereenkomst te beëindigen.
ALL-ZEN betaald na beëindiging van de Verkoopovereenkomst alle betaalde vergoedingen binnen de veertien (14) dagen terug. De Klant heeft geen recht op enige andere vergoeding.
Wanneer ALL-ZEN niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Klant het recht de Verkoopovereenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal ALL-ZEN spoedig en uiterlijk binnen veertien (14 dagen) na beëindiging de betaalde vergoedingen terugbetalen.

ALL-ZEN biedt de Klant momenteel verschillende wijzen van levering aan binnen België en Nederland, namelijk:
- zelf afhalen;
- een pakjesdienst voor kleine producten en materialen :
o Externe transportdienst vanaf 75 EUR gratis in België en vanaf 100 EUR gratis in Nederland
o Eigen transportdienst binnen de regio (Halle, Beersel, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw)
- meubeltransport via de eigen transportdienst

Het inschakelen van externe partijen kan invloed hebben op de levering. Bij niet-levering van een verstuurde bestelling wordt door ALL-ZEN onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Gedurende de periode van dit onderzoek kan de Klant geen nieuwe verzending eisen.
De Klant is verantwoordelijk om de levering op de afgesproken plaats en tijd mogelijk te maken. Er is sprake van levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Klant of een door de Klant aangewezen partij zijn aangeboden. ALL-ZEN is niet verantwoordelijk wanneer een levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. De kosten voor een nieuwe leveringspoging zijn volledig ten laste van de Klant.
Het risico voor beschadiging of verlies van de Producten ligt tot op het moment van de levering bij ALL-ZEN. Het risico gaat over bij levering aan de Klant of een door de Klant aangestelde derde. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van een leveringsbevestiging maar gebrek hieraan heeft geen invloed op de overdracht van het risico.
De Klant kan eventuele vragen versturen naar: info@zencorner.be. ALL-ZEN antwoordt binnen korte tijd op uw vraag.

6. HERROEPINGSRECHT
6.1. VOORWAARDEN
Overeenkomstig art VI. 47 Wetboek van Economisch Recht beschikt de Consument over een herroepingsrecht. De Consument kan binnen veertien (14) kalenderdagen, volgende op de dag van de levering, afzien van de aankoop. De Consument is hierbij niet gehouden tot betaling van enige vergoeding of de opgave van een motief.
Mogelijks vraagt ALL-ZEN de Klant om enige feedback, die de Klant vrijwillig kan geven. Op die manier kan ALL-ZEN haar dienstverlening verbeteren.
ALL-ZEN betaald de Consument spoedig terug bij een correct uitgevoerd herroepingsrecht en dit binnen de veertien (14) dagen. De terugbetaling gebeurt op dezelfde wijze als de betaling door de Consument, tenzij de Consument dit uitdrukkelijk op een andere manier terugbetaald wou. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald! 
De Consument heeft geen herroepingsrecht in volgende gevallen:
- de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, of Producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (artikel VI 53,3° Wetboek van Economisch Recht). Gedacht kan worden aan Producten die op maat of op aanvraag (kleur, grootte, samenstelling van aparte stukken) werden samengesteld of aangepast;
- de levering van verzegelde Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (artikel VI. 53,3° Wetboek van Economisch Recht). (Bijvoorbeeld: massageolie)
6.2. UITOEFENING
De Consument moet steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijke meedelen dat hij gebruik wilt maken van zijn herroepingsrecht. De Consument kan zich op dit recht beroepen door het verzenden van een e-mail naar info@zencorner.be of per post. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten.

De Consument vermeldt in zijn mededeling verplicht volgende informatie:
- datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
- naam en adres van de Consument;
- handtekening van de Consument.
De Consument moet de desbetreffende Producten vervolgens zo snel mogelijk terugsturen naar ALL-ZEN en dit uiterlijk binnen de veertien (14) kalenderdagen na het versturen van zijn mededeling. De Consument stuurt de Producten terug door middel van een erkende vervoerder. De Consument draagt in ieder geval alle kosten en het risico van de terugzending. De Consument bezorgt ALL-ZEN een bewijs van terugzending. Pas na ontvangst van dit bewijs zal ALL-ZEN overgaan tot terugbetaling.
Producten die zijn aangetast door een waardevermindering door het gebruik hiervan dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen, geven ALL-ZEN het recht om verhoudingsgewijs een waardevermindering in rekening te brengen. Dit evenwel pas nadat ALL-ZEN zelf het initiële aankoopbedrag in zijn totaliteit aan de Consument heeft terugbetaald.
Wanneer de Consument het herroepingsrecht niet correct uitvoert is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. De Producten zullen dan teruggestuurd worden naar de Consument, op eigen risico en voor eigen rekening van de Consument. ALL-ZEN zal de Consument informeren waarom zijn herroepingsecht onrechtmatig is.

7. GARANTIE
7.1. ALGEMEEN
De wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar, zoals bepaald in artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze Verkoopsvoorwaarden. Wanneer het geleverde Product niet conform het gevraagde of bestelde Product is en de Consument deze niet-conformiteit bij ontvangst van het Product kon vaststellen, kan de Consument gebruik maken van de wettelijke garantietermijn.
Gaat het Product defect binnen de eerste zes (6) maanden na de levering, dan geldt het vermoeden dat het gebrek bestaat sinds de levering, ALL-ZEN kan het tegendeel bewijzen.
Wordt het defect van het Product meer dan zes (6) maanden na de levering vastgesteld, dan moet de Consument bewijzen dat het Product niet-conform was op het moment van de levering.
Verder moet ALL-ZEN, overeenkomstig de artikelen 1641 t.e.m. 1649 van het Burgerlijk Wetboek, ten aanzien van alle Klanten (Consumenten en professionele Klanten) instaan voor de verborgen (niet-zichtbare) gebreken aan de door haar geleverde Producten. Voor de Consument vindt dit stelsel toepassing na afloop van de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Het stelsel van de verborgen gebreken vindt geen toepassing indien de Klant op het ogenblik van de koop op de hoogte was van deze gebreken.
De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:
- schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
- schade veroorzaakt door gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informaties.
7.2. KLACHTINDIENING
7.2.1. Zichtbare gebreken
De Klant of een door de Klant aangewezen derde partij is verplicht bij ontvangst de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Wanneer de Klant merkt dat een Product door een zichtbaar gebrek is aangetast, kan hij hiervoor een klacht indienen. De Klant dient deze klacht schriftelijk aan ALL-ZEN mee te delen, bij voorkeur bij het aftekenen voor ontvangst en uiterlijk binnen twee (2) maanden na levering. Dit schorst de wettelijke garantietermijn.
De Klant dient het Product vervolgens verplicht binnen de dertig (30) dagen naar ALL-ZEN terug te sturen, met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling. Wanneer de Klant dit niet doet wordt de opschorting van de wettelijke garantietermijn als ongeldig beschouwd. Wanneer het Product duidelijk beschadigd is ten gevolgen van het transport is de termijn van dertig (30) kalenderdagen niet van toepassing. De Klant dient het Product dan onmiddellijk terug te sturen en dit ten laatste binnen de drie (3) kalenderdagen.
De Producten dienen teruggezonden te worden in hun originele staat, inclusief de verpakking, accessoires en documentatie. De Klant dient ALL-ZEN eveneens de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs te bezorgen.
Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Klant in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de aard van het Product en het door de Klant beoogde gebruik. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. Bij de bepaling van het bedrag tot terugbetaling wordt rekening gehouden met het gebruik dat de Klant reeds van het Product heeft gehad sinds de levering.
Indien de Producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal ALL-ZEN deze opnieuw naar de Klant verzenden. De kosten van terugzending zijn ten laste van de Klant. ALL-ZEN is in dat geval vrij de Producten voor rekening en op risico van de Klant bij derden te stockeren zolang de transportkosten niet voldaan zijn.

7.2.2. Niet-zichtbare gebreken
De Klant kan eveneens een klacht indienen voor een Product dat is aangetast door een niet-zichtbaar gebrek. Een niet-zichtbaar gebrek is een verborgen gebrek van het Product waardoor deze ongeschikt is voor het gebruik waartoe deze bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Klant indien hij dit gebrek gekend had, het Product niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben aangekocht. De Klant dient deze klacht schriftelijke mee te delen, binnen 7 (zeven) dagen na de ontdekking van het niet-zichtbare gebrek.
De Klant heeft vervolgens de keuze om ofwel het Product terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen, ofwel de zaak te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen. Het terugbetaalde bedrag zal in dergelijk geval door een deskundige worden bepaald.
Wanneer de Klant voor de eerste optie kiest dient hij het Product dat aangetast is door een verborgen gebrek terug te zenden naar ALL-ZEN binnen de 7 (zeven) dagen na verzending van de klacht. De Klant bezorgt eveneens het originele leveringsbewijs of een geldend betaalbewijs. De terugzending van het Product gebeurt steeds op risico van de Klant, de kosten zullen door ALL-ZEN gedragen worden. De Klant dient ALL-ZEN ook hiervan een geldig betaalbewijs te bezorgen zodat zij het exacte transportbedrag kunnen terugbetalen.
Het terugbetaalde bedrag aan de Klant kan nooit groter zijn dan het aan de Klant gefactureerde bedrag, met uitzondering van de transportkosten.
Indien de Producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal ALL-ZEN deze opnieuw naar de Klant verzenden. De kosten van terugzending zijn ten laste van de Klant. ALL-ZEN is in dat geval vrij de Producten voor rekening en op risico van de Klant bij derden te stockeren zolang de transportkosten niet voldaan zijn.

8. OVERMACHT
ALL-ZEN is niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen in het geval van een omstandigheid onafhankelijk van haar wil waardoor zij geheel of gedeeltelijk is verhinderd om haar verplichtingen na te komen. In dat geval is er sprake van overmacht. ALL-ZEN behoudt zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten voor de volledige duur van de overmacht situatie.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM
Enerzijds ALL-ZEN en anderzijds de leverancier/producten van de Producten behouden alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten van deze Producten en hun handelsnaam. Intellectuele eigendomsrechten zijn o.a. auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Klant niet toegestaan gebruik te maken van en/of enige wijziging aan te brengen in deze intellectuele eigendomsrechten, tenzij louter voor privégebruik.

10. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 
ALL-ZEN verwerkt uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken en voltooien van bestellingen en het opstellen van rekeningen en garantiebewijzen. Indien de Klant deze persoonsgegevens niet wenst te verstrekken, zal een bestelling onvermijdelijk geannuleerd worden. Het doorgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene verkoopsvoorwaarden van ALL-ZEN.
De persoonsgegevens van de Klanten zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacy beleid dat raadpleegbaar is via de website van ALL-ZEN (www.zencorner.be )

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Deze Algemene verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Op alle aanbiedingen en Verkoopovereenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zal ALL-ZEN alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing valt elk geschil, tussen partijen dat voorkomt uit of gerelateerd is aan een bestelling of een Verkoopovereenkomst, uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement Brussel (Nederlandstalig).
Als Consument heeft u ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Algemene Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Meer informatie: Onlinegeschillenbeslechting

12. EINDBEPALING
Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene verkoopsvoorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst.


Algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de Website/Webshop van ALL-ZEN gaat hand in hand met verschillende rechten en verplichtingen. U kan deze terug vinden in onze Algemene Verkoopvoorwaarden, in ons Privacy beleid en in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Wanneer u gebruik maakt van onze Website/Webshop gaat u akkoord met onze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

ALL-ZEN kan in uitzonderlijke gevallen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden afwijken, maar enkel in het geval beide partijen schriftelijk akkoord gaan met deze afwijking. Dergelijke uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausule(s) waarop deze betrekking heeft. Verder heeft zij geen effect op de toepassing van andere clausules.
1. WIE ZIJN WIJ?
De Website (www.zencorner.be) en de Webshop (https://www.easywebshop.com/shop63526/) worden u aangeboden door:

ALL-ZEN BV
Prinsenbos 178
1502 Lembeek
België
Tel.: 02/647.29.37
E-mail: info@zencorner.be
KBO: BE0707.980.630

Voor vragen of opmerkingen kan u ons steeds contacteren via de link ‘Contact’ (https://www.zencorner.be/contact) op de Website.  

2. ONZE WEBSITE/WEBSHOP

2.1. Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid
ALL-ZEN biedt u een gebruiksvriendelijke Website/Webshop aan die veilig is voor iedere gebruiker. ALL-ZEN neemt dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van deze Website/Webshop te garanderen. ALL-ZEN kan u echter geen absolute garanties beiden, waardoor u deze maatregelen als een middelenverbintenis dient te beschouwen.  
Ieder gebruik van de Website/Webshop van ALL-ZEN gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat ALL-ZEN niet aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de Website/Webshop, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.
ALL-ZEN heeft te allen tijde het recht om de toegang tot deze Website/Webshop te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. ALL-ZEN doet dit in principe uitsluitend indien dit omwille van de omstandigheden verantwoordbaar is, dit houdt echter geen absolute voorwaarde in.

2.2. INHOUD OP DE WEBSITE/WEBSHOP
ALL-ZEN bepaalt de inhoud van de Website/Webshop volledig zelf en besteed de grootste aandacht aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat ALL-ZEN steeds de nodige maatregelen neemt om haar Website/Webshop zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. ALL-ZEN kan de inhoud van haar Website/Webshop steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. 

ALL-ZEN kan echter geen garanties geven betreffende de kwaliteit van de informatie die zij op haar Website/Webshop verstrekt. Het is immers mogelijk dat deze informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. De informatie op de verpakking van een product is immers altijd slechts leidend. ALL-ZEN kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op de Website/Webshop.

Wanneer bepaalde inhoud op de Website/Webshop van ALL-ZEN een schending zou inhouden van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van een derde partij, vragen wij u vriendelijk ons dit zo spoedig mogelijk mee te delen zodat ALL-ZEN de nodige gepaste maatregelen kan nemen. Zo kan ALL-ZEN overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van deze inhoud.

De Website/Webshop van ALL-ZEN bevat wel inhoud die gedownload kan worden

U begrijpt en accepteert dat iedere download van de Website/Webshop op eigen risico is en dat schade veroorzaakt door het verlies van data of schade veroorzaakt aan uw systeem volledig en alleen uw verantwoordelijkheid is.

Voor prijzen en andere informatie over producten op de Website/Webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. Op basis van dergelijke fouten kan de Gebruiker geen overeenkomst claimen.

2.3. WAT WIJ VAN JOU ALS GEBRUIKER VERWACHTEN
De gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid wanneer hij/zij gebruik maakt van de Website/Webshop. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website/Webshop. De Website/Webshop mag daarom niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere gebruikers op grote schaal te verzamelen. 

Het is niet toegelaten om onze Website/Webshop te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van deze Website/Webshop kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. Dit geldt eveneens voor de verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de Website/Webshop, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven.

ALL-ZEN behoudt zich het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor zichzelf en voor hun gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de Website/Webshop en de andere gebruikers. In dat geval moet hij/zij ALL-ZEN BV vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

3. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
De Website/Webshop van ALL-ZEN bevat geen links naar externe websites of andere vormen van elektronische portalen.

ALL-ZEN garandeert of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid of kwaliteit van de inhoud van externe websites waarnaar wordt gelinkt of van andere elektronische communicatieportalen die niet onder haar feitelijke controle staan. Deze linken zijn dus op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Gebruiker aan te klikken. ALL-ZEN is niet verantwoordelijk voor hieruit voortvloeiende schade.

ALL-ZEN raadt u steeds aan de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van deze andere websites zorgvuldig te lezen. Deze externe website bieden mogelijk niet dezelfde garanties als ALL-ZEN.

4. KOPPELINGEN NAAR DE WEBSITE/WBESHOP
U mag geen koppelingen naar de Website/Webshop van ALL-ZEN maken en/of exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALL-ZEN.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM
Creativiteit verdient bescherming!

Dit geldt ook voor onze Website/Webshop en de inhoud hiervan. Deze bescherming wordt voorzien door het intellectuele eigendomsrecht. Dit recht komt toe aan ALL-ZEN en derde partijen (Bijvoorbeeld: content creator, Easywebshop,…) Deze inhoud omvat de ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, artikels, etc. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van de Website/Webshop zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.

ALL-ZEN hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om deze bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten zal vervolgd worden.

6. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden in overeenstemming met het Privacy beleid van ALL-ZEN. Deze is te consulteren via onze Website/Webshop.

7. ALGEMENE BEPALINGEN OMTRENT DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
ALL-ZEN behoudt zich het recht voor om haar Website/Webshop en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Zij dient de gebruikers van haar Website/Webshop hier niet voorafgaandelijk over in kennis te stellen en dit geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of voortvloeien uit aanbiedingen van ALL-ZEN, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Brussel (Nederlandstalig).

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.


Afdrukken