Privacyverklaring

Privacy beleid

ALL-ZEN BV hecht enorm veel belang aan uw privacy!

Dit privacy beleid wenst u de nodige informatie te bezorgen betreffende het verwerken van uw persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website en bijhorende webshop. Wij respecteren onze verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene gegevensbeschermingsverordening van 27 april 2016 (GDPR) en de Belgische Implementatiewet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
Dit privacy beleid is van toepassing op alle bezoekers van onze website en webshop.

Gelieve dit privacy beleid zorgvuldig te lezen

ALL-ZEN behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit privacy beleid aan te passen aan de noodwendigheden van haar onderneming, de evolutie van haar beleid en de wijzigingen op het vlak van regelgeving, administratieve standpunten of rechtspraak. De laatste versie van dit beleid is de enige geldige.

1. DEFINITIES
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. (Bijvoorbeeld: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, identificatienummer, locatiegegevens, elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon).
Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Betrokkene(n): de bezoekers van onze website en webshop, met inbegrip van klanten die een bestelling plaatsen, zowel voormalige klanten als personen met het oog op het plaatsen van een bestelling.
Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met andere, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. (Bijvoorbeeld: de eigenaar van de webshop)
Verwerker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. (Bijvoorbeeld: de software beheerder van de webshop – Easywebshop)
Ontvanger: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan persoonsgegevens worden verstrekt. (Bijvoorbeeld: B-post)
Derde: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan niet zijnde de Betrokkenen, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling een hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

2. WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
ALL-ZEN BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Zij neemt eenzijdig of in samenspraak de beslissingen betreffende het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

ALL-ZEN BV
Prinsenbos 178
1502 Lembeek
België
Tel.: 02/647.29.37
E-mail: info@zencorner.be
KBO: BE0707.980.630

Voor specifieke vragen betreffende dit privacy beleid kan u steeds terecht op het volgende e-mailadres: info@zencorner.be of op het nummer: 02/647.29.37

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?
ALL-ZEN verbindt er zich toe enkel de Persoonsgegevens te verzamelen die nodig zijn voor de realisatie van de door haar vooropgestelde doelen en middelen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.
ALL-ZEN verwerkt Persoonsgegevens binnen de volgende categorieën:
Categorie 1: Naam- en adresgegevens
Categorie 2: Contactgegevens (met inbegrip van e-mails van en naar de klant)
Categorie 3: Facturatiegegevens
Categorie 4: Profielgegevens
Categorie 5: Direct marketing

4. VOOR WELKE GERECHTVAARDIGDE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?
ALL-ZEN verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van de volgende doeleinden en de volgende rechtsgronden:
* Categorie 1 van persoonsgegevens : 
Naam- en adresgegevens
* Doeleinden :
- Administratie
- Aanbod – vraag regelen
- Opstellen van de koopovereenkomst
* Rechtsgrond : 
Uitvoering van de koopovereenkomst (Art. 6, lid 1, b) GDPR)

* Categorie 2 van persoonsgegevens : 
Contactgegevens
* Doeleinden :
- Contacteren van klanten in verband met een aanbod of de koopovereenkomst
- Communicatie tussen klant en ALL-ZEN
* Rechtsgrond :
Uitvoering van de koopovereenkomst (Art. 6, lid 1, b) GDPR)

* Categorie 3 van persoonsgegevens: 
Facturatiegegevens
* Doeleinden :
- Opstellen van facturen aan particulieren en ondernemingen
- Boekhouding
* Rechtsgrond :
Wettelijke verplichting (Art. 6, lid 1, c) GDPR)

* Categorie 4 van persoonsgegevens : 
Profielgegevens
* Doeleinden :
- Aanmaken van een online profiel voor toekomstige bestellingen
- Bijhouden van verscheidene voorkeuren ten gunste van de klant
* Rechtsgrond :
Toestemming (Art. 6, lid 1, a) GDPR)

* Categorie 5 van persoonsgegevens : 
Direct marketing
* Doeleinden :
- Versturen van e-mails naar klanten met productinformatie en/of aanbiedingen
* Rechtsgrond :
Toestemming (Art. 6, lid 1, a) GDPR)

5. BENT U VERPLICHT UW PERSOONSGEGEVENS MEE TE DELEN?
Wat betreft de Persoonsgegevens in het kader van uitvoering van de verkoopovereenkomst en de op ALL-ZEN rustende wettelijke verplichtingen, bent u verplicht deze informatie mee te delen. Wanneer u deze Persoonsgegevens niet wenst mee te delen kan er geen verkoopovereenkomst afgesloten worden. Uw bestelling op de webshop zal bijgevolg niet kunnen doorgaan.
U bent echter niet verplicht een profiel aan te maken. U kan gerust een bestelling plaatsen, zonder de aanmaak van een profiel. De aanmaak van een profiel kan wel nuttig zijn wanneer u in de toekomst nog een bestelling wenst te plaatsen.
Bent u een kind onder de 13 jaar dan mogen wij uw Persoonsgegevens niet verwerken. Een ouder of voogd kan wel namens u een bestelling plaatsen of een vraag stellen. Indien u als ouder of voogd ontdekt dat uw kind onder de 13 jaar zijn/haar Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, gelieve ons dit onmiddellijk te melden zodat wij de gepaste maatregelen kunnen nemen.

6. WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS?
6.1. Categorieën van ontvangers
Uw Persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt voor de interne doeleinden van ALL-ZEN. ALL-ZEN dient voor de goede werking van haar website/webshop en de uitvoering van de koopovereenkomst, echter beroep te doen op volgende ontvangers:
- Onedrive voor opslag van documenten
- Easywebshop voor het IT-beheer van de Webshop;
- D&A-consulting voor het IT-beheer van de Website;
- Providers van betalingsdiensten voor de uitvoering van online betalingen;
- Bezorgdiensten voor de bezorging van uw bestelling;
- Boekhouder voor de boekhouding van ALL-ZEN;
- Gerechtsdeurwaarder voor de invordering van onbetaalde facturen of schadevergoeding;
- Gerechtelijke instanties voor het instellen van een mogelijke rechtsvordering.
Indien één van de hierboven vermelde Ontvangers een Verwerker is, zal ALL-ZEN met deze Verwerker een verwerkingsovereenkomst sluiten ter bescherming van uw Persoonsgegevens. ALL-ZEN blijft als Verwerkingsverantwoordelijke echter verantwoordelijk voor uw Persoonsgegevens.

6.2. Gerechtelijk bevel of wettelijke verplichting
Mogelijks wordt ALL-ZEN in uitzonderlijke omstandigheden verplicht om uw Persoonsgegevens over te dragen naar aanleiding van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wetten en/of voorschriften. Als dit redelijkerwijze mogelijk is, probeert ALL-ZEN u hier voorafgaandelijk over te informeren, tenzij het geven van deze informatie wettelijk wordt verboden of beperkt.

6.3. Doorgave aan derden binnen en buiten de EER
Uw Persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of op eender welke manier aan derden worden gecommuniceerd, behalve in de situaties die in het huidige privacy beleid zijn voorzien of tenzij u daarmee uitdrukkelijk en voorafgaand heeft toegestemd.
Uw Persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

7. IS ER SPRAKE VAN GEAUTOMATISEERDE VERWERKING?
De verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de aanmaak van een profiel gebeurt op een geautomatiseerde wijze. De logica die aan deze geautomatiseerde wijze ten grondslag ligt, het belang en de gevolgen hiervan zijn de volgende:
- Logica: Met toestemming van de klant wordt via het invullen van de nodige gegevens een profiel aangemaakt. Hiervoor dient de klant een account aan te maken met een wachtwoord. In dit profiel worden eveneens zijn/haar vorige bestellingen en aankopen bijgehouden. Eventueel is het mogelijk een product als favoriet op te slaan.
- Belang: De klant heeft een betere online winkelervaring en hoeft niet telkens opnieuw de volledige procedure te doorlopen bij een nieuwe bestelling.
- Gevolgen: dient in het kader van dit profiel eveneens de nodige profielgegevens op te slaan.

8. WORDEN ER COOKIES GEBRUIKT?
ALL-ZEN maakt enkel gebruik van functionele cookies om haar website/webshop beter te laten werken. Zo gebruiken zij een cookie voor het bewaren van uw logingegevens en taalvoorkeur en de inhoud van uw winkelmandje.

9. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?
Uw Persoonsgegevens worden niet langer bewaard of verder verwerkt dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit betekent dat uw Persoonsgegevens door ALL-ZEN worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn om de doeleinden te realiseren, of wanneer u op een geldige manier uw recht uitoefent teneinde deze Persoonsgegevens te laten verwijderen.
De bewaartermijn kan verschillen per categorie van Persoonsgegevens:
* Categorie 1 van persoonsgegevens : 
Naam- en adresgegevens
* Bewaartermijn : 1 jaar
* Reden/rechtsgrond :
Verjaringstermijn tot het instellen van een rechtsvordering.

* Categorie 2 van persoonsgegevens : 
Contactgegevens
* Bewaartermijn : 1 jaar
* Reden/rechtsgrond :
Verjaringstermijn tot het instellen van een rechtsvordering.

* Categorie 3 van persoonsgegevens : 
Facturatiegegevens
* Bewaartermijn :
7 jaar vanaf 1 januari volgend op hun datum
* Reden/rechtsgrond :
Artikel 60 §§ 1 en 4 Wb. B.T.W. Zie ook circulaire AAFisc Nr. 14/2014 (Nr. E.T. 120.000) dd. 4 april 2014.

* Categorie 4 van persoonsgegevens : 
Profielgegevens
* Bewaartermijn :
Zolang uw account actief is.
* Reden/rechtsgrond :
Toestemming

* Categorie 5 va persoonsgegevens : 
Direct marketing
* Bewaartermijn :
Zolang u uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming niet heeft ingetrokken.
* Reden/rechtsgrond :
Toestemming

10. WAT ZIJN UW RECHTEN?
U kan de hieronder bepaalde rechten uitoefenen door een e-mail te versturen naar: info@zencorner.be met de vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen. Gelieve hier een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart aan toe te voegen. Op deze manier is het voor ALL-ZEN mogelijk u te identificeren. Zonder geldige identificatie kunnen zij immers geen gevolg geven aan uw verzoek tot het uitoefenen van uw rechten.
Het uitoefenen van uw rechten is in beginsel kosteloos.
ALL-ZEN zal binnen een termijn van 1 maand op uw verzoek reageren en hier de juiste gevolgen aan verlenen, zij kan mogelijks beslissen uw verzoek op gemotiveerde wijze naast zich neer te leggen. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek kan deze termijn met 2 maanden verlengd worden. ALL-ZEN brengt u in ieder geval binnen de maand na ontvangst van uw verzoek, verder op de hoogte.
Gelieve hierbij eveneens rekening te houden met mogelijke specifiekere bepalingen, afhankelijk van het recht dat u wenst uit te oefenen.

10.1. Recht op inzage
U heeft als Betrokkene het recht om inzage te verkrijgen in uw Persoonsgegevens.
Indien mogelijk bezorgt ALL-ZEN u na uw aanvraag een kopie van uw Persoonsgegevens. Indien dit niet mogelijk is, zal ALL-ZEN u een overzicht van de verwerkte Persoonsgegevens bezorgen. Voor bijkomende kopieën kan ALL-ZEN omwille van administratieve kosten, een redelijke vergoeding aanrekenen. Deze informatie/kopie wordt u elektronisch bezorgt, tenzij u tijdig verzoekt deze op papier te verkrijgen.
Dit recht op inzage doet geen afbreuk aan de rechten of vrijheden van anderen, met inbegrip van het zakengeheim of de intellectuele eigendom en met name aan het auteursrecht dat de software beschermt. Indien een derde partij (bijv. IT-beheerder, leverancier, …) vermeld wordt in de documenten die u opvraagt, zal de identiteit van deze personen afgeschermd worden voor overmaking.

10.2. Recht op correctie en aanvulling
U heeft als Betrokkene het recht om onjuiste Persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te laten corrigeren of onvolledige Persoonsgegevens te laten aanvullen.
ALL-ZEN zal na uw verzoek tot correctie of aanvulling de juistheid van deze gegevens controleren en indien nodig aanpassen.

10.3. Recht om gewist te worden (recht om vergeten te worden)
U heeft als Betrokkene het recht om zonder onredelijke vertraging de u aangaande Persoonsgegevens te laten wissen in volgende gevallen:
- de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;
- de Betrokkene trekt zijn toestemming in voor de verwerking van die bepaalde Persoonsgegevens;
- de Betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking van bepaalde Persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang;
- de Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
- de Persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op ALL-ZEN rust.

Wanneer ALL-ZEN deze Persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze, overeenkomstig het bovenstaande dient te wissen, neemt ALL-ZEN rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, de nodige maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken (Bijv. Easywebshop, Google, Facebook,…) die deze Persoonsgegeven verwerken, van dit verzoek tot wissing op de hoogte te brengen.
Ondanks het recht tot wissing, heeft ALL-ZEN het recht de Persoonsgegevens langer te bewaren indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, om redenen van algemeen belang op het vlak van volksgezondheid, met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

10.4. Recht van bezwaar
U heeft als Betrokkene het recht om te allen tijde, omwille van redenen in verband met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. U kan dit bezwaar uitoefenen bij verwerking van uw Persoonsgegevens door ALL-ZEN op basis van:
- het algemeen belang of;
- een gerechtvaardigd belang;
- in het kader van direct marketing.

ALL-ZEN kan dit recht van bezwaar naast zich leggen, indien ALL-ZEN kan aantonen dat zij dwingende gerechtvaardigde gronden heeft voor de verwerking van deze persoonsgegevens en dat deze gronden zwaarder doorwegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de Betrokkene. Of wanneer ALL-ZEN kan aantonen dat de verwerking van deze Persoonsgegevens verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

10.5. Recht op beperking van de verwerking

U heeft als Betrokkene het recht om de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te bekomen in volgende gevallen:
- wanneer u uw recht op correctie heeft uitgeoefend, tijdens de duur die ALL-ZEN nodig heeft om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
- wanneer u een geldig recht tot bezwaar heeft uitgeoefend, in afwachting van het antwoord van ALL-ZEN;
- wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u deze verwerking liever wenst te beperken, i.p.v. de betrokken Persoonsgegevens te wissen;
- wanneer ALL-ZEN deze Persoonsgegevens niet langer nodig heeft maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer u uw recht op beperking van de verwerking op een correcte manier heeft uitgeoefend, zal ALL-ZEN deze Persoonsgegevens slechts verder verwerken:
- met toestemming van de Betrokkene of;
- voor de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of;
- ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of;
- om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Deze beperking geldt niet voor de opslag van uw Persoonsgegevens.
Indien ALL-ZEN de beperking van de verwerking zal opheffen, wordt u hier voorafgaandelijk van op de hoogte gebracht.

10.6. Recht op overdraagbaarheid
U heeft als Betrokkene het recht om van de u aangaande Persoonsgegevens een kopie te verkrijgen om deze, eventueel rechtstreeks, aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht op overdraagbaarheid geldt echter enkel voor Persoonsgegevens:
- verwerkt op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene;
- verwerkt via geautomatiseerde procedés (Bijvoorbeeld: profiel).

Dit recht is slechts uitoefenbaar in de mate dit technisch haalbaar is voor ALL-ZEN en indien de verwerking van deze Persoonsgegevens niet nodig is voor de vervulling van een op ALL-ZEN rustende wettelijke verplichting.

10.7. Recht op intrekking van de toestemming
Wanneer uit artikel 4 van dit privacy beleid blijkt dat bepaalde Persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.
Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van deze Persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming.

11. DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
ALL-ZEN heeft de nodige passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat zij een passende beveiliging van uw persoonsgegevens kan waarborgen.

Verder past ALL-ZEN de nodige veiligheidsmaatregelen toe op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden te vermijden. De toegang tot uw Persoonsgegevens is enkel mogelijk voor verantwoordelijke personen en/of werknemers van ALL-ZEN waarvoor dit in functie van hun taken noodzakelijk is. ALL-ZEN vereist van de Ontvangers waarmee zij samenwerkt een zelfde niveau van beveiliging.
U dient zelf te allen tijde de nodige veiligheidsnormen te respecteren door alle ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik van uw aanmeldings- en toegangscode te vermijden. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de websitewebshop van ALL-ZEN, uw IP-adres en uw identificatiegegevens, evenals voor het vertrouwelijke karakter hiervan.

12. WAAR KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?
Indien u niet tevreden bent met de manier waarop ALL-ZEN omgaat met uw Persoonsgegevens kan u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België kan u deze klacht richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

                                                     https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Indien u schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk door ALL-ZEN op de GDPR wetgeving kan u een schadevergoeding ontvangen voor de geleden schade. Echter wanneer ALL-ZEN kan bewijzen dat zij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakend feit, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld.
De procedure dient ingeleid te worden bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend zoals in kortgeding, te Brussel (Nederlandstalig). Het Belgische recht is op deze procedure van toepassing.

13. EINDBEPALING
Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene verkoopsvoorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst.VERSIE: 10 AUGUSTUS 2020